Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

derangement /di'reindʒmənt/  

  • Danh từ
    sự loạn trí