Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deracination /diræsi'neiʃn/  

  • Danh từ
    sự nhổ rễ
    (nghĩa bóng) sự trừ tiệt