Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depurate /'depjureit/  

  • Động từ
    lọc sạch, lọc trong, tẩy uế