Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depositary /di'pɔzitəri/  

  • Danh từ
    người nhận đồ gửi; người giữ đồ gửi