Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deponent /di'pəʊnənt/  

  • Danh từ
    người khai nhân chứng