Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dependability /di,pendə'biləti/  

  • Danh từ
    tính có thể tin cậy được