Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

denotative /di'noutətiv/  

  • Tính từ
    biểu hiện, biểu thị, biểu lộ
    bao hàm (nghĩa)

    * Các từ tương tự:
    denotatively