Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

denigration /,deni'grei∫n/  

  • Danh từ
    sự gièm pha, sự chê bai