Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demiurge /'di:miə:dʤ/  

  • Danh từ
    (triết học) đấng tạo hoá (theo triết học của Pla-ton); kẻ sáng tạo

    * Các từ tương tự:
    demiurgeous