Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đánh lừa, lừa gạt, bịp bợm
    hão huyền