Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc lời] sấm truyền ở Delphi (cổ Hy lạp)
    (nghĩa bóng) bí hiểm, không rõ ràng (vì có thể có nhiều cách hiểu)