Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delimitation /di:limi'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự giới hạn, sự định phạm vi