Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delicatessen /ˌdɛlɪkəˈtɛsn̩/  

  • noun
    plural -sens
    [count] :deli