Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

degeneration /didʒenə'rei∫n/  

 • Danh từ
  sự suy thoái
  the slow degeneration of his mental faculties with age
  sự suy thoái dần năng lực tinh thần của anh ta theo tuổi tác

  * Các từ tương tự:
  degeneration factor