Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deformation /,di:fɔ:'mei∫n/  

  • Danh từ
    sự biến dạng, sự méo mó
    (ngô ngữ học) biến dạng (của một từ)