Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

definitively /di'finətivli/  

  • Phó từ
    cuối cùng; dứt khoát