Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị hoãn lại

    * Các từ tương tự:
    deferred addressing, deferred entry, Deferred ordinary shares, deferred processing, deferred restart, deferred shares