Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defectively /di'fektivli/  

  • Phó từ
    [một cách] có khuyết tật