Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sâu
    độ sâu, mức sâu