Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deep-freeze /,di:p'fri:z/  

  • Động từ
    (deep-froze, deep-frozen)
    ướp đông lạnh
    cá ướp đông lạnh