Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) sắc lệnh; chiếu chỉ