Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decorticate /di'kɔ:tikeit/  

  • Ngoại động từ
    xay (luá), bóc vỏ (cây...)