Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decomposition /di:kəmpə'zi∫n/  

  • Danh từ
    sự phân ly
    sự phân hủy, sự thối rữa

    * Các từ tương tự:
    decompositional