Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decoction /di'kɔkʃn/  

  • Danh từ
    sự sắc, nước xắc (thuốc...)