Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decipherable /di'saifərəbl/  

  • Tính từ
    có thể đọc ra; có thể giải mã được