Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] thích hợp, [một cách] tử tế
    [một cách] đứng đắn, [một cách] tề chỉnh