Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

debasement /di'beismənt/  

  • Danh từ
    sự làm giảm giá trị, sự làm giảm phẩm chất