Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

death-rattle /'deθ,rætl/  

  • Danh từ
    tiếng nấc hấp hối