Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

davenport /'dævnpɔ:t/  

  • Danh từ
    (từ Anh) bàn viết
    (từ Mỹ) xôpha có thể kéo ra làm giường