Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dauntlessness /'dɔ:ntlisnis/  

  • Danh từ
    sự dũng cảm; tinh thần kiên cường