Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

darbies /'dæpl'grei/  

  • Danh từ số nhiều
    (từ lóng) xích tay, khoá tay