Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dandyish /'dændiiʃ/  

  • Tính từ
    ăn diện, bảnh bao, ăn mặc đúng mốt, có vẻ công tử bột

    * Các từ tương tự:
    dandyishly