Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tuần hoàn, theo chu kỳ

    * Các từ tương tự:
    cyclical field, Cyclical unemployment, cyclicality, cyclically