Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

customarily /'kʌstəmərəli/  /kʌstə'merəli/

  • Phó từ
    theo thường lệ