Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curiously /'kjʊəriəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] tò mò, [một cách] hiếu kỳ
    [một cách] kỳ dị, [một cách] kỳ lạ, [một cách] lạ lùng