Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cultivation /kʌlti'vei∫n/  

  • Danh từ
    sự canh tác, sự trồng trọt
    land that is under cultivation
    đất canh tác