Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

culpability /,kʌlpə'biləti/  

  • Danh từ
    sự đáng khiển trách, sự có tội