Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cryptographic /kriptou'græfik/  

  • Tính từ
    (thuộc) mật mã; bằng mật mã

    * Các từ tương tự:
    cryptographical, cryptographically