Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cry-baby /'kraibeibi/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
    người mau nước mắt