Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    máy nghiền, máy tán, máy đập (đá), người nghiền, người tán, người đập
    cú đấm búa tạ đòn trí mạng; câu trả lời đanh thép; sự kiện hùng hồn