Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crozier /'krəʊziə[r]/  

  • Danh từ
    (như crosier)