Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crowd-puller /'kraʊdpʊlə[r]/  

  • Danh từ
    điều thu hút đám đông