Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crow's-foot /'krouzfut/  

  • Danh từ, số nhiều crow's-feet
    vết nhăn chân chim (ở đuôi mắt)