Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cross-breed /'krɒsbri:d/  /'krɔ:sbri:d/

  • Danh từ
    vật lai, cây lai
    Động từ
    cho lai giống