Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cross-bred /'krɒsbred/  /'krɔ:sbred/

  • Tính từ
    lai giống, lai
    a cross-bred dog
    một con chó lai