Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    chỉ trích, trách cứ
    trầm trọng