Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

criss-cross /'kriskrɒs/  /'kriskrɔ:s/

 • Tính từ, Phó từ
  (thuộc ngữ)
  đan chéo nhau, cắt chéo nhau
  dây cáp điện đan chéo nhau trên vùng quê
  Động từ
  đan (cắt) chéo nhau
  railway lines criss-cross in a dense network
  các đường xe lửa cắt chéo nhau thành một mạng lưới dày đặc
  (+ with) đánh dấu bằng những đường chéo nhau
  tờ giấy chằng chịt những đường bút chì chéo nhau

  * Các từ tương tự:
  criss-crossing