Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cretinous /'kretinəs/  /'kri:tinəs/

  • Tính từ
    độn, đần độn