Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

craftiness /'krɑ:ftinis/  

  • Danh từ
    sự xảo trá, sự mánh khóe