Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crack-brained /'krækbreind/  

  • Tính từ
    gàn dở, dở hơi; điên rồ
    a crack-brained scheme
    một kế họach điên rồ